Wat is denktank Minerva?

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

De inhoudelijke lijn van denktank Minerva wordt  via regelmatige bijeenkomsten bepaald door de redactie, een groep bestaande uit kernleden en leden. Deze redactie is verantwoordelijk voor de studies en opiniestukken, en voor de inhoud van de website. Zij nodigt ook derden uit tot het schrijven van gastbijdrages. Er zijn twee wetenschappelijke medewerkers: Matthias Somers en Sacha Dierckx. De inhoudelijke autonomie van de redactie wordt gegarandeerd door een redactiestatuut, vergelijkbaar met het statuut van een krant of tijdschrift.

De redactie krijgt advies van en wordt bijgestaan door de leden van de Wetenschappelijke Raad. Deze Raad bestaat uit academici die de denktank kunnen ondersteunen binnen hun expertisedomein. De leden van deze Wetenschappelijke Raad zijn echter niet verantwoordelijk voor de standpunten ingenomen door de redactie.

Minerva is een vzw die onafhankelijk is, maar transparant wil communiceren over zijn middelen. De stichtende leden van Minerva vzw zijn, in alfabetische volgorde: 11.11.11 vzw, ABVV, ACV, Bond Beter Leefmilieu, de feitelijke vereniging Poliargus en de Stichting Gerrit Kreveld. Toegetreden leden zijn, in alfabetische volgorde: ACLVB, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten en Stichting P&V. Deze leden vormen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw. De leden zijn niet verantwoordelijk voor de standpunten van denktank Minerva.

Het dagelijks bestuur van Minerva vzw bestaat uit: Norbert De Batselier (voorzitter), Ferre Wyckmans (ondervoorzitter), Jos Geysels (secretaris), Ferdi De Ville, Jean-Marie Debaene en Matthias Somers.